اتاق فرار طغیان چهارمین بازی طراحی شده توسط تیم اِلف اسکیپ است .

این اتاق فرار با ژانر ترسناک در ادامه اتاق فرار مستأجر طراحی شده و برای لذت بیشتر از اتاق فرار طغیان بهتر است اول اتاق فرار مستأجر را بازی کنید .