اتاق فرار مستأجر اولین اتاق فرار طراحی شده توسط تیم اِلف اسکیپ / Elf Escape است . این اتاق فرار در سال 1399 طراحی و ساخته شده است .

ژانر اتاق فرار مستأجر ترسناک و سبک آن جنی- روحی است .

اتاق فرار مستأجر یا بهتر است بگییم خانه فرار یک بازی طبقاتی است که سناریوی آن از داستان خفاش شب یا همان غلامرضا خوشرو اقتباس شده است . این اتاق فرار توسط ذهن خلاق تیم اِلف اسکیپ ساخته و پرداخته شده است .