اتاق فرار یوخابه پنجمین بازی از تیم اِلف اسکیپ است .

این اتاق فرار در ادامه بازی طغیان طراحی شده است و روند سریالی مجموعه را به دنبال دارد .پس برای تجربه بازی یوخابه پیشنهاد میکنیم ابتدا اتاق فرار مستأجر و اتاق فرار طغیان را تجربه کنید تا اطلاعات مورد نیاز اتاق فرار یوخابه را دریافت کنید.